start/stop mysql on ubuntu server (linux)

1)Install MySql database: sudo apt-get install mysql-server

2) Start MySql server: /etc/init.d/mysql start

3) Stop MySql server: /etc/init.d/mysql stop

4) Restart MySql server: /etc/init.d/mysql restart

5)Check the status of  MySql server: /etc/init.d/mysql status